Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete 

Upprättat för att uppfylla kraven i 24 § elsäkerhetslagen för System Q Elteknik med organisationsnummer 630220-2038.

Version 2.0

Kolmården 2021-01-07

Detta egenkontrollprogram beskriver rutiner och metoder för elinstallationsarbeten och syftar till att säkra att elinstallationsarbeten utförs så att de uppfyller gällande krav i elsäkerhetslagen, elsäkerhetsförordningen och myndighetsföreskrifter. Registrering i Elsäkerhetsverkets företagsregister är utförd.

1. System Q Elteknik ägnar sig i första hand till service och underhåll av elanläggningar. Inga större installationer som tar upp tid som istället används till snabb service är grunden i verksamheten.

  • Service- och underhållsarbeten på befintliga anläggningar
  • Förändring och utökning av befintliga anläggningar

Verksamheten innebär service och underhåll på anläggningar upp till 1000 volt. Verksamheten är registrerad förutom hos Elsäkerhetsverket även på anläggningar inom E.on och Vattenfalls nät.

2. Allmän elbehörighet ligger till grund för verksamheten som utförs av en elektriker som även innehar behörigheten. Kompetens eftersträvas att bibehållas i takt med att regelverket uppdateras och förnyas.

3. Endast registrerad installatör på System Q Elteknik utför arbeten i företagets namn och verkar för företagets regelefterlevnad enlig de krav som framgår av elsäkerhetslagens §23.

4. System Q Elteknik är enskild firma med allmän elbehörighet och har erforderliga företagsförsäkringar i Länsförsäkringar. Det är firmainnehavaren som utför all service och installation.

5. Arbete utförs ej på anläggning över 1000 volt då den allmänna behörigheten enbart gäller för detta i förekommande fall. Arbetet ska ske under säkra förhållanden och för all installation spänningslöst och vid felsökning med spänning i de fall inte isolationsprov eller liknande som ej går att genomföras med spänning.

6. Vid beställning listas de arbeten som kunden önskar och i förkommande fall där ytterligare åtgärder krävs informeras kund om det och eventuella nytillkommande åtgärder. Kunden fattar där beslut om fortsatt arbete.

7. System Q gör en översyn av egenkontrollprogrammet en gång per år eller vid förändringar som har betydelse för egenkontrollen.

© Copyright SystemQ